"....odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj."

Mark Twain


poniedziałek, 8 sierpnia 2016

EXTREMALNY Bieg Międzyrzeckich Jeziorek.


CEL IMPREZY
Propagowanie aktywności ruchowej
Możliwość sprawdzenia się w wielu aspektach aktywności ruchowych podczas jednego biegu.
Promocja walorów Międzyrzeca Podlaskiego.
Integracja środowisk związanych z aktywnością ruchową.
ORGANIZATOR
MOSiR Międzyrzec Podlaski
PARTNERZY
Powiat Bialski, KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski, Aktywni Rowerowy Międzyrzec Podlaski
TERMIN MIEJSCE BIEGU
27.08.2016 /sobota/
Międzyrzec Podlaski start i meta ul. Zahajkowska /stok narciarski/
Biuro zawodów do 26.08.2016 MOSiR Międzyrzec Podlaski tel. 833717808 email. mosir@miedzyrzec.pl
PROGRAM IMPREZY
8.30 - 10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Start
12.30 Zamknięcie trasy
13.00 Dekoracja
CHARAKTERYSTYKA IMPREZY
TRASA Na około 6 km pętli utworzonych będzie 20 przeszkód naturalnych i sztucznych, które zweryfikują sprawność fizyczną i psychiczną uczestników, będzie trzeba wykazać się dużą wszechstronnością, a także umiejętnością współdziałania w grupie… Będzie błoto, woda, ogień itp. zabawy . Za omijanie przeszkód (bez ich pokonania) trzeba będzie wykonać karne zadanie, burpees (padnij, powstań, wyskocz)15 powtórzeń dla panów 10 powtórzeń dla pań) za każdą ominiętą przeszkodę ). Na trasie biegu przy głównych przeszkodach znajdować się będą wolontariusze, którzy będą weryfikować i informować o sposobie pokonania przeszkód. Wzajemna pomoc uczestników jest wskazana. Trasa biegu w dużej części będzie oznaczona taśmą. Nie wolno przekraczać linii wyznaczonych przez taśmy.. Zawodnicy, którzy spowodują zagrożenie dla innych zawodników (podtapianie, deptanie, agresywne przepychanie itp.) zostają zdyskwalifikowani i mogą ponieść konsekwencje prawne swoich czynów.
KLASYFIKACJE
Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
1. Kobiety Open – miejsca I-III statuetki
nagrody rzeczowe od sponsorów
2. Mężczyźni Open – miejsca I-III  statuetki, nagrody rzeczowe od sponsorów
 3. Klasyfikacja Drużynowa /minimum 4 osób w drużynie/ (klasyfikacja wg sumarycznego czasu czterech najlepszych zawodników).
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY
Start biegu w podziale na grupy 50 osobowe zgodnie z przyporządkowanymi numerami
Numery startowe będą nanoszone markerem na ciało zawodnika. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę imprezy. Każdy zawodnik otrzyma zwrotny chip do pomiaru czasu który należy przymocować do obuwia. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania zawodów. Trasa podczas zawodów będzie zabezpieczona przez ratowników medycznych oraz obsługę techniczną. Limit czasu na pokonanie trasy dotyczy tylko ostatniej fali i wynosi 60 minut.
Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
UCZESTNICTWO
- W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; dopuszczamy również uczestników w wieku 16-18 lat. Z pisemną zgodą rodziców
- Dokonają zgłoszenia poprzez formularz na stronie www.time2go.pl i uiszczą opłatę startową, podpiszą wymagane oświadczenia
ZASADY ZAPISÓW
1. limit uczestników 100 osób
2. aby zapisać się na bieg, należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.time2go.pl
OPŁATA STARTOWA
1. wysokość wpisowego wynosi 60zł, którą należy uiścić do 21.08.2016
Po tym terminie można uiścić opłatę w dniu imprezy jednak opłata rośnie do 120zł.
O wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
2. Wpisowe należy wpłacać na Nr konta: 06 2030 0045 1110 0000 0200 1010 BGŻ SA. Oddział w Międzyrzecu Podlaskim
3. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu po opłaceniu wpisowego.
ŚWIADCZENIA.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
1. możliwość wzięcia udziału w biegu,
2. pakiet startowy /pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu, ciepły posiłek i coś do picia, możliwość skorzystania ze stoku narciarskiego, pola biwakowego
BEZPIECZEŃSTWO
Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje pozostaje po stronie zawodników.
Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź innej opieki.
Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach w butach z kolcami lub nakładkach na butach.
W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do Uczestnika.
DANE OSOBOWE
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją imprezy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas trwania imprezy .
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator oświadcza że nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z sanitariatów. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
UWAGA!!! Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi
liczyć się z ewentualnymi kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia lub przegrzania organizmu pozostaje po stronie zawodników niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej lub innej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania biegu z ważnych przyczyn.

Brak komentarzy: